elinstallationer, teleinstallationer
instrumentinstallationer
och service

Ny stororder till AE Väst Installation

Nytt sjuvåningshus i Göteborg

Krokslätt

Affärsenhet Väst Installation har fått i uppdrag att utföra samtliga el- och teletekniska installationer på nybyggnad av Projekt K21 – Krokslätts Fabriker, Göteborg.

Projektets bruttoyta är ca 15 000 m² fördelat på sju våningar, bestående av sjuk- och operationslokaler, bankverksamhet, sport- och träningslokaler, teknikkontor, etc. med hyresgäster såsom Art Clinic, Nordic Wellness och CPAC.
Montagestart är beräknad till maj 2013 med färdigställande sommaren 2014.